Zespół CGFC

Mobirise

dr hab. Michał Polasik, prof. UMK - Dyrektor Centrum

Profesor nadzwyczajny na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Polsce oraz dyrektor Centrum Gospodarki Cyfrowej i Finansów UMK. Główny badacz ogólnoeuropejskiego projektu badawczego „PayTechImpact.EU”. Autor ponad siedemdziesięciu publikacji naukowych z zakresu płatności detalicznych i finansów cyfrowych. Prowadził kilka projektów badawczych dotyczących innowacji płatniczych, systemów płatności, handlu elektronicznego i kryptowalut. Jest współzałożycielem i prezesem firmy spin-off UMK Technology For Mobile Ltd., której celem jest poszerzenie wiedzy na temat komercjalizacji i współpraca z sektorem FinTech. 

Zespół ds. FinTech i Start-upów
Zajmuje się badaniem innowacyjnych technologii finansowych obejmujących nowoczesne instrumenty finansowe oraz usługi płatnicze zarówno w skali mikro, jak i makro. Badania są realizowane we współpracy z młodymi przedsiębiorstwami – startupami.

Zespół ds. regulacji prawnych i walut cyfrowych

Został utworzony na potrzeby realizacji badań w zakresie regulacji prawnych dotyczących finansów oraz technologii regulacyjnych (RegTech). Do głównego obszaru badawczego zaliczają się m.in. procesy wdrażania dyrektywy PSD2 oraz waluty cyfrowe. 

Zespół ds. obrotu bezgotówkowego


W ramach działalności zespołu prowadzone są badania w zakresie szeroko rozumianego obrotu bezgotówkowego, dotyczące zarówno płatności w POS (karty płatnicze, płatności NFC, płatności wearables) oraz e-commerce. Część badań realizowanych jest w Future Digital Retail Lab.

Zespół ds.


Zajmuje się badaniem funkcjonowania osób marginalizowanych społecznie w środowisku cyfrowej gospodarki i finansów. Zespół opracowuje rozwiązania i rekomendacje dla sektora finansowego w zakresie włączania osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów do cyfrowych finansów.

Zespół ds. FinTech
i Start-upów

Mobirise

dr Anna Iwona Piotrowska - lider zespołu

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie finansów, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na nowych technologiach na rynku finansowym, w szczególności wykorzystaniu chatbotów, technologii biometrycznych oraz walut cyfrowych. Uczestniczyła w kilku projektach badawczych w charakterze wykonawcy lub kierownika. Aktualnie realizuje projekt badawczy NCN dotyczący zastosowania chatbotów w sektorze finansowym. Jej dorobek publikacyjny stanowi ponad 20 prac naukowych z zakresu finansów. Otrzymała kilka nagród za swoją działalność naukową, w tym Nagrodę e-DUKAT przyznaną przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego za monografię „Bitcoin – płatnicze i inwestycyjne zastosowania kryptowaluty”. Zdobyła I miejsce w konkursie JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego na najlepsze wystąpienie podczas Konferencji Katedr Finansów 2020-21 za referat wygłoszony wspólnie z dr Agnieszką Huterską. Od 2021 r. jest członkiem rady naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. 

Mobirise

Janusz Diemko

Biznesmen z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży płatniczej i konsultingowej. Absolwent Uniwersytetu Londyńskiego (University College) i Członek Zrzeszenia Skarbników Wielkiej Brytanii (ACT). Świadczył usługi konsultingowe i doradcze dla Innova Capital. Zawodowo zajmował się m.in. pozyskiwaniem finansowania oraz analizami rynkowymi dla spółek polskich i zagranicznych. W latach 1998-2006 był związany z firmą Euronet, a w latach 2006-14 był Prezesem Zarządu First Data Polska S.A. 

Mobirise

Mikołaj Borowski-Beszta

Doktorant Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczestnik kilku zespołowych grantów badawczych i projektów badawczo-rozwojowych z zakresu gospodarki cyfrowej i finansów, ufundowanych przez Narodowe Centrum Nauki i Warszawski Instytut Bankowości. Jego główne zainteresowania badawcze obejmują bankowość mobilną i płatności, platformy usług cyfrowych, a także rolę urządzeń wearables i alternatywnych interfejsów w płatnościach detalicznych.

Zespół ds. regulacji prawnych
i walut cyfrowych

Mobirise

dr Krzysztof Korus - lider zespołu

Radca prawny, doktor nauk prawnych i ekonomista. Ekspert w zakresie usług płatniczych, prawa nowych technologii i prawa bankowego. Od 2015 roku co roku jest rekomendowanym prawnikiem w Chambers Europe w kategorii Bankowość i Finanse („duże doświadczenie w bankowych kwestiach regulacyjnych”, „głęboka wiedza i wieloletnie doświadczenie”). Jest pionierem w doradztwie w kwestiach regulacyjnych dla sektora fintech w Polsce.

Mobirise

dr Robert Huterski

Adiunkt w Katedrze Gospodarki i Finansów Cyfrowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do jego zainteresowań badawczych należą pieniądz i politka poenieżna, kryptowaluty oraz CBDC. W dorobku naukowym ma ponad sześćdziesiąt publikacji z zakresu nauk ekonomicznych. W ramach działalności w Centrum prowadzi grant pt. "Conditions for introducing central bank digital currency (CBDC) in the euro area - money features and the preferences of its potential users".

Mobirise

dr Grzegorz Keler

Doktor prawa, adwokat. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych firmach doradczych i czołowych kancelariach prawnych. Zajmuje się prawem finansowym i gospodarczym. Autor i współautor komentarzy, monografii oraz artykułów naukowych z dziedziny prawa. Ukończył studia MSc z zakresu finansów i audytu we France Business School w Clermont-Ferrand i Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego prowadzoną przez British Law Centre afiliowane przy University of Cambridge i Uniwersytecie Warszawskim.

Zespół ds. obrotu
bezgotówkowego

Mobirise

dr Agnieszka Huterska - lider zespołu

Adiunkt w Katedrze Gospodarki i Finansów Cyfrowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W dorobku naukowym ma ponad pięćdziesiąt publikacji z zakresu nauk ekonomicznych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na integracji finansowej, integracji ITC, finansach przedsiębiorstw oraz rynkach finansowych. Jest również kierownikiem grantu Warszawskiego Instytutu Badawczego pt. "Białe plamy w akceptanci płatności bezgotówkowych w Polsce".

Mobirise

Andrzej Meler

Asystent naukowy w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współpracuje z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. Polskie Towarzystwo Socjologiczne przyznało mu nagrodę za pracę magisterską. Brał udział w ponad stu projektach badawczych jako kierownik projektu, badacz, analityk i eksplorator danych. Od dziesięciu lat pracuje jako specjalista ds. Badań i analiz w Polska Press Group. Obecnie jego badania koncentrują się na dwóch obszarach: cyfrowych metodach płatności i mediach.

Mobirise

Marta Jakubowska

Doktorantka na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, absolwentka Wydziału Matematyki i Informatyki UMK. Uczestniczka kilku zespołowych grantów badawczych i projektów badawczo-rozwojowych o tematyce związanej z systemami płatniczymi, ufundowanych przez NCN i WIB. Jej główne zainteresowania badawcze obejmują płatności bezgotówkowe i szarą strefę, w szczególności wybór płatności konsumenckich oraz zewnętrzne czynniki sieciowe systemów płatniczych.

Zespół ds. włączenia do cyfrowej gospodarki

Mobirise

dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK - lider zespołu

Profesor uniwersytetu, pracownik Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK. Badaczka niepełnosprawności w rezerwuarach kultury. Prowadzi studia kulturowe niepełnosprawności w instytucjach kultury, pomocy społecznej, religijnych, kulturach wojskowych oraz finansowych. Bada szerokorozumiany dostęp kulturowy, konstrukty niepełnosprawności i transmisje wiedzy kulturowej o niepełnosprawności. Realizuje terenowe projekty badawcze w terenach rzeczywistych w Polsce (1999), Francji (2012), Japonii (2016), Szkocji (2017) oraz prowadzi badania kulturowe online. Specjalizuje się w metodologii jakościowej.

Mobirise

dr Agnieszka Karpińska

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Stopień doktora uzyskała na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie rozprawy doktorskiej „Codzienne uczenie się rodzicielstwa przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną. Badania etnograficzne”. Rada Dyscypliny Naukowej Pedagogika Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK w Toruniu wyróżniła jej pracę doktorską. Obecnie współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu i Bydgoszczy. Jest czynnym pedagogiem specjalnym. Była członkiem zespołu badawczego w zakresie pedagogiki, ufundowanego przez Ministra Sprawiedliwości. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół problematyki dorosłości osób z niepełnosprawnością oraz metodologii jakościowej.

Mobirise

Mateusz Smieszek

Doktorant, uczestnik interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w Interdyscyplinarnej Szkole Doktoranckiej Academia Copernicana (Project POWR.03.05.00-00-Z302/17 - Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pedagog specjalny, pedagog społeczny. Jego głównymi zainteresowaniami naukowo-badawczymi są przemiany społeczne w obrębie Internetu w kontekście badań z zakresu nauk społecznych, inkluzja osób z grup wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także badania jakościowe prowadzone online.

Mobirise

Anna Borowska-Beszta

Doktorantka Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Laureatka ogólnopolskiego konkursu FINSIM – Liga Akademicka. Uczestniczka projektów badawczo-rozwojowych i grantów badawczych w zakresie cyfrowych finansów. Jej głównymi zainteresowaniami badawczymi są szeroko rozumiane cyfrowe finanse, w tym nowoczesne metody płatności mobilnych (np. płatności zbliżeniowe wearables) oraz kwestie włączenia cyfrowego grup marginalizowanych społecznie. 

Formularz kontaktowy

Adres

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ul. Gagarina 13a
87-100 Toruń

Kontakt

Dyrektor CGFC
dr hab. Michał Polasik, prof. UMK
E-mail: michal.polasik[at]umk.pl

Mobirise page creator - Get now